Általános Szerződési Feltételek

Általános Információk
Üdvözöljük honlapunkon!
A TACHYON IT Solution KFT. a jelen szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint végez az Ügyfélei eseti megrendelése alapján karbantartási, javítási, adatmentési és megsemmisítési szolgáltatásokat.
Céginformációk:
Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61.
Ügyfélszolgálati iroda: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II emelet 236.
Adószám: 24287368-2-43
Cégjegyzékszám:
E-mail: budapest@nonstopadatmentes.hu
E-mail: szerviz@szamitogep-javitas.hu
Telefonszám: +36 20 553 5 563
Non-Stop HotLine telefonszám: +36 70 308 3 308
Ügyvezető: Szabó Gábor
Az adatmentési eljárás folyamata
Az adatmentési folyamatot a hatályos törvényi előírások, különös tekintettel a személyes adatok védelméről szóló törvény illetve a kereskedelmi törvény alapján végezzük. A lementett és ránk bízott adatokat az Ügyfél általi átvételt követően (alapesetben, amennyiben az Ügyfél nem rendelkezik máshogyan) legkésőbb a 31. napon véglegesen töröljük, beleértve a másolatokat illetve a biztonsági másolatokat is.

A nyújtott szolgáltatások természetéből adódóan az árakat mindig egyedi megegyezés alapján szabjuk meg. Ha a felek másképp nem állapodtak meg, úgy a Szolgáltatónak az általa elvégzett tevékenység ellenértékét a telephelyén, legkésőbb a visszaállított adatok és/vagy adathordozó átadásakor készpénzben kell átadni. Ha a felek másképp nem állapodtak meg, úgy az átutalással kapcsolatos összes költség az Ügyfelet terheli.

Ha a felek másképp nem állapodtak meg, úgy a jelen szerződési feltételekben megállapított árak, illetve a Szolgáltató által az Ügyfélnek nyújtott vállalási árak mindig áfa nélkül értendőek. Ha a felek másképp nem állapodtak meg, úgy a szerződéses órabér áfa nélkül 25 000.- Ft (31 750.- Ft áfával). Ha a felek másképp nem állapodtak meg, úgy az Ügyfél a Szolgáltató részére az adathordozót működésképtelennek tekintett állapotban adja át és egyidejűleg minden egyes esetben megrendeli a sikeres adatmentés lehetőségét vizsgáló előzetes felmérést. A Szolgáltató az előzetes felmérést, diagnózist ingyenesen végzi el. Azonnali előzetes felmérés esetén (EXPRESSZ bevizsgálás) a Szolgáltató az Ügyfélnek áfa nélkül 25 000.- Ft díjat
(31 750.- Ft áfával) számol fel – az ezt követő EXPRESSZ ADATMENTÉSi eljárás lefolytatásának megrendelése esetén az Ügyfél áfa nélkül 25 000.- Ft
(31 750.- Ft áfával) jóváírásra jogosult.

Az előzetes felmérés eredményei alapján a Szolgáltató mérlegeli, hogy az adatmentés egyáltalán kivitelezhető-e, ha igen, akkor pedig milyen feltételek mellett. E folyamat során az adathordozót nem bontjuk meg. Ezt követően az adatmentés lefolytatását az Ügyfélnek írásban – akár elektronikus úton is – kell megrendelnie. A szerződéstől való elállás esetén az Ügyfél köteles az elállás előtt felmerülő költségeket megtéríteni. Minden felhasznált eszköz, beleértve a részben felhasználtakat is (mint például alkatrészek) a munkafolyamat megszakítása után is a Szolgáltató tulajdonát képezik.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a nyújtott szolgáltatás nem az adott eszköz javítását vagy szabályozását jelenti, hanem az adathordozón fellelhető adatok helyreállítását! Az általános szerződési feltételek aláírásával az Ügyfél belegyezik abba, hogy a sikeres adatmentés esélyeit mérlegelő előzetes felmérés illetve magának az adatmentési folyamat elvégzésének céljából az adott adathordozó szétszerelhető (megnyitható), és egyben tudomásul veszi, hogy az ilyen jellegű beavatkozás az adott adathordozó gyártója által biztosított jótállás elvesztésével járhat. Az Ügyfél továbbá beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató a meghibásodott alkatrészeket, illetve sikertelen adatmentés esetén magát az adathordozót megsemmisítse. Amennyiben az Ügyfél ragaszkodik a meghibásodott alkatrészek visszajuttatásához, úgy ezen igényét írásban a megrendelés napján jeleznie kell. Adathordozót darabokban, alkatrészenként nem szolgáltatunk vissza, kizárólag összeszerelt állapotban adunk át a megrendelő részére. A megbontott, szétszerelt adathordozó összeszerelési díja 9 000.- Ft +áfa.

Amennyiben az Ügyfél ragaszkodik az adathordozó visszajuttatásához, úgy azt legkésőbb az adathordozó Szolgáltatóhoz való eljuttatását követő 30. napon kell elvinnie. Amennyiben az Ügyfél az előbb említett határidőt túllépi, úgy a Szolgáltató sikertelen adatmentés esetén az adathordozót megsemmisíti, sikeres adatmentés esetén pedig raktározási díjat számít fel, amelynek mértéke naponta és adathordozóként áfa nélkül 200 Ft (254 Ft áfával) és kezdete pedig az adathordozónak a Szolgáltatóhoz való eljuttatását követő 31. nap. Az Ügyfél az adathordozó visszajuttatását legalább egy munkanappal a személyes átvétel előtt köteles jelezni. Ha a felek másképp nem állapodtak meg, úgy az Ügyfél által a Szolgáltató részére a visszaállított adatok másolásának céljából rendelkezésre bocsájtott adathordozót a Szolgáltató (amennyiben az Ügyfél szóban vagy írásban előre nem jelzi az ügyfélszolgálatnak) üresnek tekinti, az adathordozó tehát nem tartalmaz megőrzendő adatokat, és az adathordozó tartalmát a Szolgáltató megváltoztathatja (felülírhatja, törölheti, formázhatja).

Jelen szerződésben az adatmentést a Szolgáltató által elvégzendő vállalkozásként értelmezendő, amely keretében az adathordozó illetve fájlok állapotától, különösen azok műszaki állapotától (a sérülés fajtájától és mértékétől) függően a megállapodott feltételek szerint a lehető legtöbb adatot igyekszik visszaállítani. Az adatmentés fájl szintű, tehát kizárólag az adathordozón lévő fájlok visszaállítására összpontosít, de törekszik a teljes rendszer helyreállítására. A Szolgáltató nem tehető felelőssé annak az eszköznek a működőképességéért, amelynek az adathordozó része volt, és szintén nem felel az adathordozón található operációs rendszer működőképességéért. Az adatmentés sikerarányát mindig a sikeresen olvasott szektorok illetve azok össz-száma közötti arányként kell megállapítani. A sérülések fájlrendszeren belüli eloszlásától függően a sérült fájlok aránya nagyobb lehet. Ha a felek másképp nem állapodtak meg, úgy az adatmentés akkor tekintendő sikeresnek, ha a sikerarány legalább 95.01 százalékos. Amennyiben a felek az adatbányászati eljárás elvégzésben állapodnak meg, úgy az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ez a szolgáltatás nem egy szokványos szolgáltatás és az így visszaállított adatok részben olvashatóak vagy részben teljesek és/vagy nem feltétlenül tartalmazzák az Ügyfél által igényelt adatokat.

Az Ügyfél köteles a visszaállított adat integritását és hibamentességét az átvételt követő 10 napon belül ellenőrizni, figyelembe véve a sérülés természetét, az előzetes és az alapos felmérés eredményét illetve a sikeres adatmentés valószínűségét. Ha az Ügyfél az adott időtartam alatt nem reklamál, úgy a Szolgáltató e cselekvés hiányát úgy értelmezi, hogy az adatmentés hibátlan és sikeres volt, így a rábízott és visszaállított adatokról készített biztonsági másolatot az átvételt követő 31. napon visszaállíthatatlanul megsemmisítheti. A későbbiekben a mentett adatokat visszanyerni a biztonsági másolatról nem lehet, kizárólag csak az adatmentési eljárás ismételt (amennyiben ez kivitelezhető) elvégzésével lehetséges. Ennek minden költsége az Ügyfelet terheli. Ha az adatokat az Ügyfél általi átvételt követően bármilyen formában módosítják, úgy az Ügyfél hibás teljesítésre hivatkozva nem érvényesítheti reklamációs jogát. Indokolatlan követelés esetén a Szolgáltató összes költségeit és az óraalapú munkadíját átháríthatja.

Az adatmentéssel kapcsolatos összes információ üzleti titkot képez, a Szolgáltató azokat felfedésére nem kötelezhető. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóval folytatott kommunikációt (beleértve a telefonon folytatottat is) a Szolgáltató rögzítheti és archiválhatja. Az Ügyfél kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató üzleti ajánlatairól tájékoztassa.

A Szolgáltató az Ügyfélnek az adatokat illetve adathordozókat csak jelen szerződés átadásával vagy érvényes, személyazonosságot igazoló okmányok felmutatásával adja át.
A meghibásodott készülékek (számítógépek, laptopok, informatikai eszközök) javítási folyamata
A meghibásodott számítógép / laptop / informaikai eszköz, készülék átvételekor az ügyfélnek átadás átvételi jegyzőkönyvet adunk, ami egyben az átvételi elismervény is.

A jegyzőkönyvön feltüntetésre kerül, a számítógép / laptop / készülék típusa, egyedi azonosító száma, garancia állapota, mi a probléma a készülékkel, bekapcsolható e a készülék, milyen rendszer van a készüléken, a tartozékok listája, hiányzó tartozékok listája, az állapota, a rendszer bejelentkezési jelszó (ha a javításhoz szükséges), van e bármilyen adat, amit menteni kell róla, a várható bevizsgálási idő, illetve a várható javítási idő.

Miután a készüléket átvettük, bevizsgáljuk, majd árajánlatot adunk írásban és/vagy telefonon is az Ügyfél részére, ami tartalmazza a javítási költségeket és a várható javítási időt.
Amennyiben az Ügyfél az ajánlatunkat írásban megrendeli, elkezdjük a javítást. Amennyiben az ügyfél az árajánlat alapján a javítást nem kéri, abban az esetben a szerviz bevizsgálási díjat számít fel, ami bruttó 5 000.- Ft (ötezer) forint, amit a készülék átvételekor kell kifizetni.
Amikor a javítás elkészült, értesítjük Ügyfelünket a megadott elérhetőségen.
A készülék átadásakor az ügyfel részére a beépített alkatrészekről és a javításról számlát és garanciajegyet adunk.

A javítási szolgáltatások díja (a továbbiakban: a "Szolgáltatási Díj") – mindenkori hatályos ár- és díjtételek alapján kerül megállapításra és tartalmazza a munkadíjat, kiszállás díját (helyszíni kiszállás és javítás esetén), nem tartalmazza azonban az anyag-és alkatrész költséget. A Szolgáltatási Díj a mindenkori általános forgalmi adó összegét tartalmazza.

A megrendelőnek helyszínen végzett szolgáltatás esetén a kiszállási díjat és a bevizsgálási díjat abban az esetben is köteles a COMP-SZER részére megfizetni, ha a hiba nem javítható, vagy ha a megrendelő úgy dönt, hogy a szolgáltatás elvégzésére nem tart igényt.

A szerviz a szolgáltatási díj valamint az anyagköltség összegéről a számlát a munkalap / jegyzőkönyv / árajánlat alapján állítja ki.
A fizetés módja szervizben történő javítás esetén készpénz, vagy azonnali átutalás. A fizetés teljesítéséig a szerviz jogosult a kijavított termék visszatartására. Helyszíni javítás esetén a megrendelő a szolgáltatási díjat, valamint az anyagköltséget a szerviz részére a készpénzben köteles megfizetni. Fizetési késedelem esetén az Ügyfél a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

Amennyiben a javítás nem a helyszínen, hanem a szervizben történik, az eszköznek a szervizbe történő beszállítása és a szolgáltatás teljesítése után annak elszállítása, szükség esetén szállítási díj megfizetése az Ügyfelet terheli. A szerviz értesíti a megrendelőt a szolgáltatás teljesítéséről, és arról, hogy a megjavított terméket a szervizből elviheti.

A megjavított vagy nem javítható terméknek az értesítés elküldésétől számított, 30 (harminc) naptári napot meghaladó késedelemmel történő átvétele esetén a szerviz naponta bruttó 500.- Ft, azaz ötszáz forint összegű tárolási költséget számol fel. A 90 (kilencven) napot meghaladó átvételi késedelem esetén a szerviz jogosult a készülék megsemmisítésére. A termék megsemmisítése esetén a megrendelő semmilyen igénnyel nem élhet a szervizzel szemben, ebben az esetben is köteles azonban a felmerült Szolgáltatási Díj és tárolási díj kiegyenlítésére.

A szerviz az általa felhasznált és beépített új alkatrészek meghibásodásaira a gyártó által vállalt garanciát vállal. A fenti jótállás a termék azon részére, mely részt a javító szolgáltatás nem érintett, tehát a javítás során végzett tevékenységen kívül eső része, a termékre, vagy annak a beépített alkatrészt tartalmazó egyéb részére nem terjeszthető ki. A jótállás nem terjed ki a megrendelő által elvégzett javítási munkákból eredő hibákra, az Ügyfél által biztosított szoftverre, illesztő egységekre és alkatrészekre, engedély nélküli módosításra, vagy helytelen, nem rendeltetésszerű használatra, a terméknek a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban történő működtetésére, illetve a megrendelő által nem megfelelő módon végzett karbantartási műveletekre.
A COMP-SZER a javító, karbantartó szolgáltatásra – amennyiben az az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik – a hivatkozott rendeletben meghatározott időtartamra vállal jótállást. A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja.
A COMP_SZER a fenti rendelkezés szerinti jótállás alapján kizárólag a beszerelt hibás alkatrész kijavítására, vagy hibátlan cserealkatrész biztosítására, illetve a hibásan elvégzett javító munka kijavítására terjed ki, az ezt meghaladó jótállási vagy (nem fogyasztói szerződés esetén) szavatossági kötelezettség a COMP-SZER-t nem terheli. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése fogyasztó (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 3. pont) részére történt, úgy a szavatossági jogok tekintetében a Ptk.-nak a fogyasztó és vállalkozás között létrejött szerződésekre vonatkozó szavatossági rendelkezései irányadóak.

Az Ügyfél jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a javító szolgáltatásra vonatkozó, a szerviz által kiállított számla alapján érvényesítheti.

Az eszközön tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, jelszavak, valamint a szabadalmi, vagy más szellemi alkotásokhoz fűződő jogi védelem alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a megrendelő kizárólagos feladata. A szerviz nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért, de mindent megtesz, és körültekintően jár el, hogy adatvesztés ne következhessen be. A szerviz nem felel adatvesztéssel, vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.
Az ügyfél tudomásul veszi, megérti és elfogadja, hogy az általa leadott készüléket esetleg nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet megjavítani a technológia javíthatósági korlátai, a nem rendeltetésszerű használat (pl. beleöntöttek valamit, leejtették, nem szakszerűen szedték szét / próbálták javítani) vagy konstrukciós hibák miatt sérült meg. Elfogadja továbbá a fent említett okok miatt, hogy a javítási kísérlet vagy a diagnosztizálás közben a készülék rosszabb állapotba is kerülhet, mint volt és ezért a COMP-SZER-t semmilyen kártérítési felelősség nem terheli. A COMP-SZER nél leadott készülékek leadásával az Ügyfél elfogadja, hogy sikertelen javítási kísérlet vagy diagnosztizálást követően, amennyiben a készülék rosszabb állapotba kerül, mint amikor behozták, akkor a COMP-SZER nem köteles a készüléket a leadáskori eredeti állapotban visszaadni.
A szerviz a szoftverek telepítését szolgáltatás keretében végzi, a munkadíj csak a szolgáltatásra vonatkozik. Ezen szolgáltatással az ügyfél nem kap használati és licenc jogot a telepített szoftverekre. A szerviz csak olyan licensz köteles szoftverek telepítését végzi, melyekkel az ügyfél rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a készülékeken futó szoftverek jogtisztaságáért az Ügyfél felel, azaz a szerviznek nem áll módjában az átadott szoftverek, telepítő lemezek és licenc kódok eredetiségét ellenőrizni.
A szerviz a termék átvételéről elismervényt ad a megrendelő részére, amellyel a szerviz igazolja a készülék átvételét és a megbízás elfogadását. A szerviz csak az elismervényen szereplő termékért és az elismervényen feltüntetett tartozékokért vállal felelősséget. A COMP-SZER műhely a terméket az átvételi elismervény eredeti példánya ellenében adja ki (a megrendelő az átvételi elismervény eredeti példányával igazolja a termékre vonatkozó tulajdonjogát). A terméket a megrendelőnek jogában áll átvételkor kipróbálni. A termék átvétele a munka elvégzésének igazolását jelenti.
A COMP-SZER műhely nem felel olyan késedelemért, vagy egyéb szerződésszegésért, mely rajta kívül álló okok, vagy vis maior következménye.

Vis maior esetén a szerviz által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior esemény időtartamával. 30 (harminc) napot meghaladó tartamú vis maior esetén a szerviz jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani.
A COMP-SZER a személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében digitálisan is tárolja, és bizalmas adatként kezeli.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései irányadóak.
A jótállási kötelezettség teljesítése során a hibás termékekről esetlegesen a szerviz tudomására jutott személyes adatokat, üzleti titkokat a szerviz nem kezeli, nem őrzi meg, azok törlésre kerülnek és COMP-SZER szerviz gondoskodik róla, hogy harmadik, illetéktelen személy azokat ne ismerhesse meg. A szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a fogyasztó szükséges adatait a szerviz tárolja, azonban azokat harmadik félnek nem adja át. A személyes adatok kezelésekor a szerviz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el, a megrendelőt megilletik az e törvényben meghatározott jogok.

Budapest, 2020 április 04
szerviz@szamitogep-javitas.hu